Skolskjuts

I Mikaelskolan har eleven möjlighet att utnyttja skolskjuts om skolvägens längd är minst 5 km, i klass 1 – 3 om skolvägens längd är minst 3 km så länge hen bor inom vårt upptagningsområde.  Om skjutsarna är fulla ges företräde för elever från de lägsta klasserna.  Maximilängden på vårt upptagningsområde för skolbussen är 20 km. I mån av möjlighet samarbetar skolan även med Raseborgs stad gällande skjutsarna. 

Eftersom skolans ekonomi ändå är en ständig utmaning är vi tacksamma om familjer som bor avsides eller utom skolans taxirutter, själva kan skjutsa sina barn till  skolan t.ex. ifall föräldrarna jobbar i Ekenäs centrum. Alla former av samåkning är också att rekommendera. Vi vet alla att dagens barn rör på sig alltför litet och därför är det önskvärt att äldre barn som bor på centrumområdet tar sig till skolan med cykel eller till fots.


För mer info om skolskjutsar kontakta skolsekreteraren per e-post på adressen kansli(at)mikaelskolan.fi eller på nummer 044 279 0964.

Mikaelskolans principer för skolskjuts
Mikaelskolan erbjuder subventionerad skolskjuts enligt följande huvudregler:

1. Skolskjuts erbjuds i första hand åt
a) elever i klass 1-3 vars skolväg är 3 km eller mer
b) elever som bor i avlägsna områden. Då kan resans längd vara max 20 km från påstigningsplats till skolan och vice versa.

2. Eleven ska ta sig till den plats där skolskjutsen avgår, dock högst 3 km från hemmet för elever på årskurs 1-3 och högst 5 km från hemmet för elever på årskurs 4-9.

3. Taxin anländer till Neste bensinstation (som ligger cirka 100 meter från skolan) ca kl. 8.25 på morgonen och avgår hemåt kl. 14 från samma plats. En taxivakt går med eleverna i de lägre klasserna till taxin på eftermiddagen.

4. Ifall eleven på grund av olika orsaker inte kan åka taxi dessa tider har varje familj själv ansvar för att barnet kommer till eller från skolan på annat sätt.


Villkor och avgifter
• För att kunna bygga upp ett ändamålsenligt skolskjutssystem där allas önskemål i mån av möjlighet kan beaktas, bör föräldrarna delge skolans kansli sina skolskjutsbehov för det kommande läsåret senast i mitten av maj varje år! De önskemål man då lämnar in gäller för hela skolåret och utgör således även grunden för den skjutsavgift som erläggs.

• Skjutsavgiften slås fast på basen av resans längd samt hur ofta barnet anlitar skjutsen - dock är minimiavgiften per månad 40 € läsåret 2022-2023! Om eleven endast behöver skjuts någon enstaka gång finns taxibiljetter att köpa på kansliet för 3,50 €/styck.

• Ifall man önskar ändringar i skjutsarrangemangen eller att helt avstå från skolskjuts bör detta anmälas minst 3 månader på förhand till skolans kansli! Ifall ingen anmälan görs debiterar skolan för den skolskjuts som i så fall ordnas i onödan.

• De dagar barnet inte behöver skjuts bör vårdnadshavaren meddela skolan.

• För elever i årskurserna som inte uppfyller ovan nämnda kriterier kan vårdnadshavaren ansöka om skolskjuts mot extra ersättning i befintliga skolskjutsar. Skjuts beviljas i den ordning som ansökningarna kommit in och ifall det finns utrymme i taxin. Kollektivtrafik bör användas då det är möjligt.

• Skolan kan genom eget beslut utöka skjutsförmånen till flera elever. Undantag i fråga om rätt till skolskjuts beviljas av styrelsen på basen av expertutlåtanden (läkarintyg el. dyl.).


Undantag/ Force majeur
• Mikaelskolan strävar efter att inte ändra på taxitider eller –rutter mitt under läsåret. Undantagsvis kan detta ändå ske t.ex. ifall det råder brist på tillräckliga eller ändamålsenliga taxitjänster.

• Vid extrema väderförhållanden ansvarar skolan inte för enskilda skoltransporter. I dylika situationer avgör vårdnadshavaren om barnet kan åka till skolan. I problemsituationer tar chauffören kontakt med skolkansliet, som i sin tur försöker kontakta vårdnadshavaren.


Trafiksäkerhet
• Säkerhetsbälte bör alltid användas under skolsjutsen!

• Vårdnadshavarna förväntas ge barnen trafikinformation innan användningen av skolskjutsen inleds och under barnets skolgång samarbeta med skolan för en god trafikfostran.

• Vårdnadshavarna till skjutsberättigade elever är ansvariga för att barnet tryggt kan nå skolskjutsen och hemmet.

• Skolan har ansvar för eleven från det att han eller hon stigit av taxin till dess att skoldagen avslutas och eleven på nytt stiger på taxin på eftermiddagen. Då skoldagen inleds eller avslutas ordnar skolan övervakning under den ev. väntetiden. Skolans rektor ansvarar för arrangemangen.

• Trafikanternas ansvar omfattar tiden från det att eleverna stiger på taxin till dess att de stiger av på hem- eller skolhållplatsen.