Styrelsen

Föreningens styrelse väljs på föreningens höstmöte för ett år framåt. Styrelsen består av 10-15 medlemmar, som om möjligt, representerar såväl skola som barnträdgård. Självskrivna medlemmar är skolans tjänsterektor/barnträdgårdens föreståndare, kollegiets ordförande samt den ledande pedagogen på Rosengården. Styrelsens övriga medlemmar är oftast föräldrar som antingen har barn i Rosengården och/eller i Mikaelskolan. Styrelsens främsta uppgift är att se till att det finns förutsättningar för att driva skolan och barnträdgården. Styrelsen kan tillsätta utskott vid behov. Ekonomiutskottet, som förbereder ekonomiska ärenden, är permanent.

Styrelsen år 2020

Marianne Fred (ordförande)
Heidi Hafrén-Holmberg (vice ordförande)
Henrica Ewalds (vice ordförande, suppleant)
Filip Graeffe
Anita Dufholm
Maria Nybäck
Mathias Nyström
Henning Swiboda
Maria Zitting
Jenny Wilhelms-Seppälä (suppleant)
Mikael Friman (kollegiets ordförande, Mikaelskolan)
Christel Björk (ledande pedagog på Rosengården)
Sofia Graeffe (övrig personals representant)
Monica Boström (tjänsterektor-föreståndare)

Styrelsemedlemmarna nås enligt principen fornamn.efternamn@mikaelskolan.fi
 

Utskotten och arbetsgrupper år 2020 

Utskotten kommer att ha en framträdande roll och ett stort ansvar för att sköta och utveckla föreningens verksamhet. Ordförandeskapet och sammankallningen av utskotten sköts av styrelsemedlemmar och utskotten rapporterar till sin utsedda kontaktordförande. Utskotten har möten månatligen och rapporterar till kontaktordförande några dagar före beredningsmötet. Två gånger per termin har alla utskott gemensamt möte.  

 

Ekonomiutskottet  

Sammankallare och ordförande Henning Swiboda  

Sköter: Sammanställer ekonomisk uppföljning kvartalsvis. Bistår rektor med budgetering. Gör upp och presenterar föreningens ekonomiska redovisning och balansräkning på föreningens vårmöte, presenterar föreningens budget på höstmötet. 

Målsättning 2020: Jobba för en förbättrad och tillgänglig ekonomiuppföljning. Upprättar ett system för ekonomisk uppföljning och andra ekonomiska stödfunktioner för personalen. 

Kontaktordförande: Marianne Fred  

 

HR-utskottet  

Sammankallare och ordförande: Maria Nybäck  

Sköter: personalfrågor, löneräkning, rekrytering och anställningar, arbetsavtal 

Målsättning 2020: Arbeta med personalärenden på ett systematiskt sätt för att bistå rektor och styrelse. 

Kontaktordförande: Heidi Hafrén-Holmberg 

 

Marknadsföringsutskottet  

Sammankallare och ordförande: Mathias Nyström 

Sköter: marknadsföring av föreningens verksamhet, kommunikationsmaterial, upprättandet av kommunikationskanaler 

Målsättning 2020: Jobba för att främja föreningens antal barn och elever. Ta fram ett utkast till kommunikationsplan för föreningens interna och externa kommunikation. 

Kontaktordförande: Henrica Ewalds 

 

Utskottet för stipendier och medelinsamling  

Sammankallare och ordförande: Jenny Wilhelms-Seppälä 

Sköter: Ansökningar till externa finansiärer, sponsorering och annan medelinsamling.  Tar årligen fram en plan för vilka ändamål som ska främjas via extern finansiering i samråd med kollegierna och styrelsen. 

Målsättning 2020: Samla in externa medel för att stöda föreningens verksamhet och utveckling i samråd med föreningens kollegier. 

Kontaktordförande Henrica Ewalds 

 

Utskottet för Rosengården 

Sammankallare och ordförande Maria Zitting 

Sköter: Stöd och språkrör för personalen i administrativa ärenden. Samordnar och aktiverar föräldraarbetet på Rosengården. 

Målsättning 2020: Aktivera föräldraarbetet på Rosengården. Underlätta kommunikationen och samarbetet personal och föräldrar emellan. Jobba på utvecklingsplan för Rosengården. 

Kontaktordförande Heidi Hafrén-Holmberg 

Arbetsgrupper 2020, kan utarbetas till utskott vid behov. 

 

Förvaltning 

Drivs av: ordförandeteamet i samråd med Kajsa Wikman-Colérus 

Sköter: upprättandet av rutinbeskrivningar, blanketter, processhantering för att organisera och stöda föreningens verksamhet.  

Målsättning 2020: Ta fram en förvaltningsplan och lyfta gemensamma värderingar för verksamhetens styrning. 

 

Fastigheter 

Anita Dufholm samordnar inne- och utereparationsgrupperna i samråd med Helena Thorström som i egenskap av vice-rektor har ansvar för fastighetsfrågor.  

Sköter: ansvarar för att fastighetsskötseln är organiserad, kontakt med staden samt ansvarar för uthyrning av Västerby Gårds fastigheter 

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för föreningens fortsatta utveckling och Mikaelskolans och Rosengårdens framtid.  

Vi önskar alla föreningens medlemmar och hela personalen en god fortsättning på 2020! 

Med vänliga hälsningar  

Ordförandeateamet 

Henrica, Heidi och Marianne