Elevvård

Mikaelskolan har en elevvårdsgrupp, som värnar om elevernas hälsa och välmående i skolan. Gruppen sammanträder en gång per vecka. Till gruppen hör specialläraren, skolkuratorn, skolhälsovårdaren, läke- eurytmisten samt rektor. Elevvårdsgruppen håller kontakt med berörda föräldrar och lärare, utreder elevernas behov av stödåtgärder samt gör rekommendationer.

Elevvårdsgruppen kontaktar vid behov skolpsykologen, sociala myndigheter eller psykiatriska barn- och ungdomspolikliniken. Det sker alltid i samråd med föräldrarna. Skolans antimobbningsplan hittas här.

Skolan har ett skolgångsbiträde som är med på vissa lektioner för att stöda elever med särskilda behov. Skolgångsbiträdet kan handha undervisning enskilt med elever och vara med på raster.

Skolläkaren gör läkarundersökningar i klasserna 5 och 9 samt vid behov  i övriga klasser. Vi har också regelbunden kontakt med en antroposofisk läkare som besöker oss en gång per termin för att ge handledning i elevvårdsfrågor, och träffa elever med deras föräldrar enligt uppgjort schema. Eleverna får regelbundet kallelse till skoltandläkaren, som finns i Ekenäs centrum.

Flera av Mikaelskolans lärare har genomgått Projekt Charlie- utbildning. Projektet går ut på att stärka elevernas självkänsla så att de lättare kan säga nej till mobbning, våld och droger. Lärarna håller periodvis Projekt Charlie-lektioner med sina klasser. Då mobbning upptäcks följer man skolans antimobbningsplan. Föräldrar som misstänker mobbning skall kontakta lärare eller elevvårdpersonal.

Mikaelskolan och Rosengården har en gemensam krisberedskapsgrupp, som sammanträder en gång per termin. Gruppen håller kollegierna ajour med hur vi skall gå till väga om kriser inträffar (t.ex. olyckor, dödsfall, katastrofer ute i världen). Gruppen har utarbetat en krisberedskapsplan som följs i sådana fall.