Några myter om Steinerpedagogik

Myt nr. 1: "I Steinerskolan lär man sig varken läsa, skriva eller räkna".
Vi är helt säkra på att ingen gått ut steinerskolan utan att kunna läsa, räkna eller skriva. I en steinerskola är tempot ett annat och eleverna får lära sig i den takt och på det sätt som lämpar sig bäst för dem. Däremot lär man sig vissa saker som man inte lär sig i en vanlig skola. Svaga elever får, i likhet med grundskolan, extra hjälp och stödundervisning. I steinerskolan betonar man ofta också elevernas muntliga kunskaper – en färdighet man säkert har nytta av senare i livet. En färsk undersökning visar, att steinerelever klarar sig lika bra gällande t.ex. fortsatta studier och arbete som elever som gått i en vanlig skola.

Myt nr. 2: "I Steinerskolan leker man bara dagarna i ända och gör en massa konstiga ritualer"
Jo, till en del stämmer denna myt – vi leker och lär oss genom rim, ramsor, lekar och rörelser. Men de har alla ett syfte – att utveckla någonting och att stimulera en inlärningsprocess. Eftersom olika barn har olika inlärningsstilar tror vi att det är bättre att barn som t.ex. har svårt för det abstrakta får lära sig multiplikationstabellen genom andra metoder, i stället för att enbart lära den sig utantill.

Våra konstiga ritualer antar vi att är vår eurytmi som du kan läsa mer om här. I likhet med olika sensomotoriska stödmetoder har eurytmin en klar funktion i inlärnings- och utvecklingsprocessen, där hjärnan, kroppen och psyket skall samarbeta för att uppnå en balanserad helhet.

Myt nr. 3: "Steinerskolan är en elitskola eller en skola för asociala och stökiga elever"
Steinerskolor är privata skolor som i vissa fall får statsstöd, men sällan t.ex. kommunalt understöd. Därför är ekonomin en ständig utmaning, vilket också betyder att alla föräldrar betalar en stödavgift. I alla steinerskolor är den bärande tanken dock att alla skall, oavsett ekonomisk situation, ha möjlighet att gå i en steinerskola. Därför kan man ansöka om nedsättning av avgiften eller en frielevsplats. Sett i ett internationellt perspektiv är de finländska steinerskolorna inte särskilt dyra – i vissa länder är man tvungen att betala tusentals euro per termin eftersom skolorna inte erhåller något statsstöd.

Gällande specialelever förekommer det, precis som i alla andra skolor elever med specialbehov också i steinerskolor. Dessa elever får stöd enligt behov. Men även steinerpedagogiken har sina begränsningar. Elever som lider av svåra psykiska störningar eller asocialt beteende kan inte gå i en steinerskola, lika litet som de kan det i en vanlig grundskola. De behöver extra tillsyn och adekvat vård.