Mikaelskolans ordnings- och trivselregler 

Med ordnings- och trivselregler främjas den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel i skolan. (Lagen om grundläggande utbildning 29 § 4 mom.) 

Reglerna gäller i all verksamhet under skoltid dvs. då eleven deltar i undervisning eller verksamhet som genomförs enligt skolans läroplan. Reglerna gäller således även på utflykter, på eftermiddagsverksamheter, på lägerskolor och vid inlärning i arbetet (prao). 

I Mikaelskolan vill vi skapa en god stämning där både elever och personal trivs. För att vi skall kunna utföra ett gott arbete strävar vi till en positiv anda samt ordning och reda i skolan. 

Arbetet i skolan blir trevligare och resultatet bättre. Vi accepterar inte mobbning, kränkningar eller ”nedåt-puffar”.  

 

ALLMÄNT 

Vi visar varandra hänsyn. 

Vi är artiga och vänliga och använder ett vårdat språk. 

Vi håller rent och snyggt omkring oss. 

Vi hålls på skolans område (Bilaga 1:  Karta över Mikaelskolans skolområde). 

Vi fotograferar och filmar inte andra utan lov. 

Ingen behöver vara ensam och utesluten ur lekar, i skolan har alla som vill rätt att vara med. 

Vi tar hand om varandra. 

Vi ingriper när någon blir mobbad. 

Skolan är rök-, snus-, rus och drogfri. 

Det är förbjudet att ta med föremål som är farliga för den allmänna säkerheten. 

 

SKOLVÄGEN 

Vi följer trafikreglerna. 

Vi använder cykelhjälm när vi cyklar. 

Vi lämnar cyklar och mopeder på anvisat ställe. 

 

LEKTIONER 

Vi kommer i tid till lektionerna och har med oss nödvändigt material. 

Vi ger varandra arbetsro. 

Vi lyssnar på varandra och avbryter inte när någon annan talar, vi väntar på vår tur. 

Vi utför de uppgifter som ges i skolan. 

Vi håller ordning i klassen, aulan och andra rum där vi vistas. 

 

LUNCH OCH MELLANMÅL 

Vi visar respekt för kökspersonal och matgäster. 

Vi visar gott bordsskick vid alla måltider. 

Man får ta med eget mellanmål till skolan som man äter på rasterna i de utrymmena lärarna bestämmer. Vi äter inte godis och vi dricker inte läsk eller energidrycker på skoltid.  

 

RASTER 

Mellan lektionerna försöker vi få frisk luft och röra på oss. Vi rör oss på skolans område och beaktar de områden som är avsedda för de olika klasserna. 

Vi försöker komma med förslag på spel och lekar som uppmuntrar till rörelse eller social aktivitet. 

Vi låter alla leka och spela i lugn och ro. 

Vi kastar inte snöbollar, stenar, käppar eller dylikt. 

Vi hämtar in bollar, slagträd och andra redskap som använts då rasten är slut. 

Vi kommer genast in när det ringer. 

Vi torkar av skorna och placerar dem på skohyllorna och hänger upp våra kläder på krokarna. 

 

MOBILTELEFONER 

För en mobilfri skola 

Vi på Mikaelskolan strävar till att man rör på sig på rasterna och gör något annat än använder mobila enheter. Vi anser att det är viktigt att det på skolan finns områden som är fria från mobila enheter.  

Vi lämnar mobila enheter (t ex mobiltelefoner) i väskan under skoldagen, helst på flygplansläge. 

Elevers egna mobila enheter kan dock i vissa fall användas som stöd för lärandet enligt lärarnas instruktioner och i enligthet med vad man kommit överens med vårdnadshavarna. 

De mobila enheterna kan användas som arbetsredskap, lika som annan datautrustning, om det behövs och om läraren tillåter. 

Används en mobilenhet olovligt varnas eleven. Vid fortsatt olovlig användning fråntas eleven telefonen. Den kan hämtas efter dagens slut av vårdnadshavare. 

 

Årskurs 1-9 

Vi lämnar telefonerna på flygplansläge i väskan under skoldagen. 

Vid behov kan vi ringa till föräldrarna men frågar lärarna om lov att bli inne och ringa på rasten. 

Mobilerna tar vi inte ut på gården. 

 

PROBLEM 

Vi diskuterar när det uppstår problem. 

Skador och olycksfall anmäls omedelbart till läraren. 

Skyldigheten att ersätta skador som orsakats behandlas enligt skadeståndslagen. 

 

ÖVRIGT 

Vi är medvetna om att vi är i skolan för att lära oss. Därför följer vi de direktiv som lärarna ger oss. 

Vi behandlar andra som vi själva önskar bli behandlade. 

Lärarna bestämmer om sådant, som inte nämnts här. 

 

Om eleven bryter mot ordningsreglerna vidtas åtgärder enligt Mikaelskolans plan för användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder.  


Ordningsreglerna har gjorts upp i samarbete mellan elever, föräldrar och lärare i Mikaelskolan.  

Förutom ovan nämnda ordningsregler bör alla i skolgemenskapen följa Finlands lagar och förordningar. 

 

Ekenäs den 15.8.2022