Krisberedskapsplan för pandemihantering

Steinerpedagogikens Vänner i Västnyland r.f.

Uppgjord av rektor Monica Boström 8.3.2020          


MIKAELSKOLAN OCH ROSENGÅRDEN

Vid risk för sjukdomsfall, epidemi eller pandemi kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala skolarbetet eller verksamheten i barnträdgården. Även annan verksamhet inom organisationen kan begränsas under undantagssituationer.

Viktigt att proaktivt samarbeta med andra myndigheter och eleverna, barnen och deras vårdnadshavare .

Då man planerar olika proaktiva verksamhetssätt är det bra att samarbeta med lokala hälsovårdsmyndigheter och skolhälsovården. Till samarbetet hör också att på en allmän nivå iaktta elevernas och barnens samt personalens hälsotillstånd och om det behövs, vara i kontakt med hälsomyndigheterna. Man ska även övervaka att eventuella bestämmelser om karantän eller isolering som myndigheterna har utfärdat följs och meddela till exempel hälsovården om en elev som satts i karantän kommer till skolan. Eleverna och barnen i förskolan ska erbjudas elevvårdstjänster oberoende vilken läroanstalt de går i.

Förutom att man kommer överens om hur man hanterar undantagssituationer är det bra att vara beredd på att diskutera situationen med eleverna och barnen inom småbarnspedagogiken, utgående från deras utvecklingsnivå. Det är också skäl att se till att alla i personalen känner till förfaringssätten samt att informera elevernas och barnens vårdnadshavare. Det är också bra att informera eleverna och deras vårdnadshavare om vem de ska kontakta i frågor som berör skolgången eller småbarnspedagogiken.


Vid krissituation för fara för pandemi har här använts en indelning med nivåerna 0-3

Nivå 0 ingen känd risk

Nivå 1 förhöjd risk med försiktighetsåtgärder och rekommendationer

Nivå 2 stor risk med utvidgade åtgärder

Nivå 3 skolan och barnträdgården är stängda för alla

Utgångspunkten för arrangemangen ska vara att i så liten grad som möjligt avvika från den normala verksamheten vid förhöjd risknivå 1.

På nivå 2 och 3 måste alla förbereda sig på att även stora förändringar i verksamheten kan bli aktuella.

 

Vem gör beslut om risknivån?

Rektor i samråd med krisledningen, myndigheter kan konsulteras.

Kontaktuppgifter för krisledningen:

Rektor och föreståndare Monica Boström, rektor@mikaelskolan.fi, 0445308645

Vice-rektor Helena Thorström, thorstrom.helena@mikaelskolan.fi, 0442138361

Ledande pedagog Christel Björk, bjork.christel@rosengarden.fi, 0442085112

Kanslist Tuula Kumén-Lindstedt, kansli@mikaelskolan.fi , 0442790964


Förberedelser

Allmänt

Alla klasslärare, klassföreståndare och pedagoger ser till att ha alla sina elevers eller barns vårdnadshavares telefonnummer i sin telefon.

Var alltid i kontakt med hälsovårdsmyndigheterna per telefon om du misstänker att du eller någon annan insjuknat. - hälsocentralen tfn 19-2893000 eller jourhjälpen tfn 116117.

På THL:s sidor kan man ladda ner material som kan användas för att informera om god handhygien.

Flexibla verksamhetssätt är en del av förberedelserna.

På skolan är den primära informationskanalen Wilma, även telefonkontakt kan användas. På Rosengården används tillsvidare epost och telefon.


Vem sköter vad?

Rektor samarbetar med hälsomyndigheterna.

Vice-rektor, som vikarieansvarig, försöker ordna vikarier och har koll på avvikelserna i schema och arbetstiderna.

Rektor, ledande pedagog och kanslisten ser till att rätt information ges till vårdnadshavare, elever och personal.

Alla följer hälsomyndigheternas direktiv om isolering och karantäner.


Försiktighetsåtgärder

handtvätt – tvål och vatten ordentligt ofta – t.ex. alltid före maten

hosta i en pappersnäsduk, som slängs bort eller i armvecket/övre delen av armen

vi hälsar inte genom att ta i hand utan hittar på andra sätt att hälsa på varandra

Här två youtube-klipp, som är informativa när det gäller handtvätt och handskakning

https://www.thl.fi/hostaratt

https://www.thl.fi/tvattahanderna

En specialplan utfärdas vad gäller skolresor och –utfärder. Under förhöjd risk nivå 1 gäller sunt förnuft under nivåerna 2 och 3 förbjuds onödiga resor.

Besökare utifrån begränsas både till skolan och barnträdgården under förhöjd risk nivå 1 och förbjuds vid nivå 2 och 3.

 

Karantän eller isolering

Vi följer hälsomyndigheternas och andra myndigheters direktiv och informerar om dem.

Kutym är att den som insjuknar eller har symptom själv isolerar sig direkt i hemmet och informerar kansliet per telefon och söker själv hjälp från hälsovårdscentralen.

Karantänen kan gälla antingen en begränsad grupp eller hela organisationen, enbart myndighet kan utfärda karantän och vi följer myndigheternas direktiv.

Under förhöjd risk nivå 1 rekommenderas isolering för alla aktiva personer i organisationen i 4 dagar efter resa på smittodrabbade områden. Senast vid nivå 2 och 3 själv isolerar alla sig i 14 dagar efter resa utomlands.

Den som misstänker smitta efter vistelse i utrymmen där smittade personer vistats bör självisolera sig och kontakta hälsovård för instruktioner.

Direktiven från myndigheterna och från organisationens ledning bör följas.

Utbildningsstyrelsen uppmanar att man redan på förhand planerar hur man går till väga i följande situationer:

Elever, barn, lärare, pedagoger eller någon annan i personalen insjuknar

En smittspårning inleds i samarbete med hälsomyndigheterna, man undersöker vilken exponering personer i organisationen kan ha blivit utsatta för, hälsomyndigheterna kontaktar dem som kan ha blivit utsatta och sedan försätts de i karantän.

Dagen efter att informationen om att någon person i organisationen insjuknat/ smittats nått ledningen i föreningen är skolan stängd, för att man under den dagen skall kunna planera och ordna vidare åtgärder.

Varje lärare och pedagog kontaktar sina elevers eller barns vårdnadshavare och ger dem den information som rektor tillsammans med ledningen utfärdat om en eventuell stängning eller andra åtgärder samt orsakerna till dem.


En elev, ett barn eller någon i personalen insjuknar under skoldagen

Hälsovårdaren eller annan vårdpersonal kontaktas för rådgivning 019 2893000 eller 116117

Den vuxna som först får kännedom om en elevs eller ett barns försämrade hälsotillstånd tar hand om hen och tar kontakt med kansliet per telefon, man söker sig till ett tomt klassrum/rum och väntar på vidare instruktioner.

Om skolans hälsovårdare är på plats kontaktas hen per telefon för vidare instruktioner.

Elevens eller barnets vårdnadshavare eller närstående till en person i personalen kontaktas.

Vi följer hälsomyndigheternas direktiv.

 

Undervisningen på skolan under krissituation

Ledningsgruppen styr upp hur undervisningen ordnas på skolan.

Alla lärare förbinder sig att i mån av möjlighet ordna undervisning på distans.

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna och man kan behöva ordna stödundervisning för elever som blivit efter i studierna på grund av sjukfrånvaro. Vid behov ska man göra ändringar i skolans eller läroanstaltens läsårsplan och fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev (t.ex. 18 § i lagen om grundläggande utbildning), till exempel gällande distansundervisning i den grundläggande utbildningen. Om en elev i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning blir intagen på sjukhus eller får specialiserad sjukvård, är det den kommun där sjukhuset som ansvarar för elevens vård finns som har skyldighet att ordna undervisning för eleven i den omfattning det är möjligt med hänsyn till patientens hälsa (4 a § i lagen om grundläggande utbildning).

Förlorade arbetsdagar inom den grundläggande utbildningen ska kompenseras genom att arbetsdagarna utökas med högst sex dagar (23 § i lagen om grundläggande utbildning), om undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas på de dagar som har bestämts som arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås. Att utöka antalet arbetsdagar är alltså ett sista alternativ om till exempel effektiverad undervisning eller stödundervisning inte har varit tillräckliga åtgärder. Utbildningsanordnaren beslutar om utökningen av antalet arbetsdagar och hur dagarna placeras. 

Undervisning ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering på Mikaelskolan

En elev vars hälsotillstånd tillåter kommer att få ta del av undervisning på distans. Besluten om hur och när undervisningen sköts bestäms av ledningsgruppen. Undervisningen sker och skoluppgifter skickas via Wilma, Classroom, epost eller annan kanal man kommer överens om. Eleverna på högstadiet kontaktas i första hand via Wilma.
 

Köket

I köket ges bra hygien alltid högsta prioritet. Ingen kommer sjuk på jobb.

Förman ser till att kökspersonalen informeras om direktiv från myndigheterna.

Kökspersonalen samarbetar med undervisningspersonalen i matsalen, alla elever tvättar sina händer med tvål innan man tar mat från matlinjen.

Under vissa perioder väljer man att minska på s.k. plockmat och bröd och planerar en matsedel som är lätt att servera.

Vid behov hjälper lärarna eller kökspersonalen med att dela ut maten så att färre personer rör i slevar och bestick vid mat linjen.

Om kökspersonalen insjuknar skaffas vikarier, men även s.k. matpacke kan bli aktuell. Det betyder att varje familj förser sina barn med egen medtagbar lunch.

Om skollunchen uteblir för en längre tid försöker ledningen hitta alternativa lösningar genom att samarbeta bl.a. med lokala restauranger.

 

Städning

Vår städpersonal prioriterar hög nivå på städningen och håller städredskapen i skick och använder rekommenderade städmedel enligt myndigheternas direktiv *

Städpersonalen kommer inte sjuka på jobb.

Förman ser till att städpersonalen informeras om direktiv från myndigheterna.

Om utrymmen på skolan kräver det tar man utomstående hjälp vid städningen av förorenade utrymmen.

Om städpersonalen insjuknar skaffas vikarier.
 

Styrelse-, utskott- och föräldraarbete

Vid förhöjd risk nivå 1 bör onödiga möten undvikas.

Vid nivå 2 och 3 inhiberas de traditionella mötena och arbetet kan fortsätta via Teams.

Under förhöjd risk nivå 1 rekommenderas isolering för alla aktiva personer i organisationen i 4 dagar efter resa på smittodrabbade områden. Senast vid nivå 2 och 3 själv isolerar alla sig i 14 dagar efter resa utomlands.

Den som misstänker smitta efter vistelse i utrymmen där smittade personer vistats bör självisolera sig och kontakta hälsovård för instruktioner.

Direktiven från myndigheterna och från organisationens ledning bör följas.

 

Källor:

Pandemi

Den nationella beredskapen för pandemi styrs av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) som trädde i kraft den 1 mars 2017.

Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016

Dessutom har Världshälsoorganisationen (WHO) uppdaterat sin anvisning om beredskap och respons vid pandemier.

Pandemic Influenza Risk Management: A WHO guide to inform and harmonize national and international pandemic preparedness and response (WHO) (på engelska)

Den nationella beredskapsplanen kommer att uppdateras våren 2020. I arbetet kommer man att beakta de nya bestämmelser och anvisningar som påverkar beredskapsplaneringen. Planen uppdaterades senast 2012.

Nationell beredskapsplan för en influensapandemi (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:25)

Rapport av arbetsgruppen för att utreda behovet av materiell pandemiberedskap (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2013:38)

Målet med beredskapsplanen är att begränsa de skador som en pandemi orsakar för människors hälsa samt att trygga kontinuiteten i samhällets funktioner på bästa möjliga sätt.

Uppdaterad: 3.3.2020 10:48

 

Nationell beredskapsplan för en influensapandemi (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:25)

Utbildnings-, högskole- och vetenskapspolitikens verksamhetsområde

Undervisnings- och kulturministeriets utbildnings-, högskole- och vetenskapspolitiska verksamhetsområde omfattar förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria bildningsarbetet samt yrkeshögskolorna och universiteten. Åtgärderna som föranleds av en pandemi kan beröra över en miljon elever, studerande, lärare och annan personal vid läroinrättningarna.

Kommunen/samkommunen är enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) skyldig att ordna förskoleundervisning och grundläggande ut- bildning. Målet är att undervisningen ska kunna skötas genom olika arrangemang även under en pandemi. Planerings- och genomförandeansvaret vilar på Utbildningsstyrelsen, de regionala och lokala myndigheterna samt utbildningsanordnarna. Universiteten och yrkeshögskolorna ska utarbeta egna beredskapsplaner (90 § i universitetslagen 558/2009 och 43a § i yrkeshögskolelagen 351/2003).

Vid behov kan kommunen/samkommunen förordna att läroinrättning- ar ska stängas (14 § i lagen om smittsamma sjukdomar 583/1986). Enligt 109 § i beredskapslagen (1552/2011) kan undervisnings- och kulturministeriet under undantagsförhållanden bestämma att undervisningsverksamhet ska avbrytas eller flyttas till en annan ort för högst tre månader. För tryggande av nödvändig undervisning och utbildning är det också möjligt att genom förordning av statsrådet begränsa skyldigheten att ordna undervisning samt bland annat måltids- och transporttjänster.


16.1 Krisberedskapsplaner

Vid en allvarlig pandemi förutsätter kontinuiteten av samhällets livsviktiga funktioner att prioriteringar görs och ersättande system planeras separat för varje förvaltningsområde. I beredskapsplaneringen beaktas att 25–35 % av arbetskraften kan vara frånvarande från sitt arbete på grund av egen sjukdom i 1–2 veckor under 2–3 månader. Därtill förekommer frånvaro från arbetet bland annat på grund av vård av sjukt barn eller någon annan familjemedlem eller vård i hemmet av barn som måste stanna hemma från daghemmet eller skolan. Frånvaroperioderna kan hopa sig ortsvis under de 2–3 veckorna då epidemin når sin kulmen. Nödvändiga planer och avtal om omplacering av personal ska utarbetas inom förvaltningsområdet. Som exempel på skade- begränsande åtgärder ska beredskapsplanerna innehålla anvisningar om god hand- och hosthygien (bilaga 6) samt ökat socialt avstånd på arbetsplatser, inrättningar och allmänna platser. Möjligheterna till tillfälligt distansarbete ska utredas i branscher där detta är möjligt (bilaga 5).

 

Februari 2020

Brev till vårdnadshavarna i Mikaelskoln och Rosengården (Skickats 27.2.2020/28.2.2020)

”Hej alla föräldrar till barn i Mikaelskolan och  på Rosengården!

Vi har idag på personalmötet bestämt att vi i Mikaelskolan och på Rosengården på rekommendation av Raseborgs infektionsläkare Tove Wide tar i bruk vissa försiktighetsåtgärder pga.covid-19 viruset.

Det som gäller nu, även pga. influensa är

handtvätt – tvål och vatten ordentligt ofta – t.ex. alltid före maten

hosta i en pappersnäsduk, som slängs bort eller i armvecket/övre delen av armen

vi hälsar inte genom att ta i hand utan hittar på andra sätt att hälsa på varandra

Här två youtube-klipp, som är informativa när det gäller handtvätt och handskakning.

https://www.thl.fi/hostaratt

https://www.thl.fi/tvattahanderna

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
 

Med vänlig hälsning,

Monica Boström

Rektor o föreståndare

Mikaelskolan o Rosengården”
 

Brev till vårdnadshavare 5.3.2020. Samma brev hade skickats till de andra skolorna i Raseborg , efter smärre påtryckning fick även Mikaelskolan informationen några dagar senare!? Ett liknande brev skickades också till vårdnadshavarna i Rosengården 8.3.2020, texten riktad till småbarnsföräldrar. Även detta brev hade skickats ca. en vecka tidigare till de kommunala barnträdgårdarnas vårdnadshavare.
 

”Bästa föräldrar och elever/studerande

I samhället förekommer influensa, andra luftvägsinfektioner och en liten risk för infektion förorsakad av coronaviruset covid-19. Symtomen är liknande för alla dessa sjukdomar, men endast de som varit på resa på riskområde inom de senaste 14 dygnen eller de som varit i direktkontakt med en korona-patient fyller kriterierna för korona-misstanke. Andra luftvägsinfektioner är sannolikare än covid-19. Enligt THL statistik finns hittills över 9000 fall av anmäld influensa under denna säsong. Influensa-epidemin har i år kommit igång något långsammare än tidigare år.

Covid-19 -viruset sprider sig i världen och i Finland vidtar man kraftiga åtgärder för att viruset inte skall få fotfäste i samhället eller åtminstone bromsa spridningen. Hittills finns sex konstaterade fall och många i karantän. Personer i karantän har varit i direkt kontakt med någon av de som insjuknat.

Om man får feber, hosta, halsont, huvudvärk kan det vara fråga om vanlig säsongsinfluensa. Barn med feber bör stanna hemma. Om personen varit på resa inom de senaste 14 dygnen på riskområden eller varit i direktkontakt med en coronapatient bör hälsovården kontaktas per telefon ( hälsocentralen tfn 019-2893000 eller jourhjälpen tfn 116117) för riskbedömning och instruktioner för provtagning och vård.

Om det konstateras  covid-19 virus i Raseborg kommer stadens hygien- och smittskyddsteam att kartlägga närkontakter. Om karantän besluter chefsläkare Tove Wide. Ifall det gäller skolor, skolklasser eller andra större grupper kommer sakkunniga från institutet för hälsa och välfärd (THL) och HUS epidemiologiska enhet att konsulteras.

Elever och lärare med feber skall stanna hemma. Var noggranna med handtvätt. Hosta i armvecket eller i en ren näsduk som sedan slängs bort så skyddar du mänskor i din omgivning.

Uppdaterad information om läget i Raseborg finns på stadens hemsida

Tove Wide, chefsläkare”